สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560       แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา        การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2       การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา       เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า       Thailand Accounting U-Challenge 2017       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       English Teacher Training Course.       ประชุมแกนนำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับโจทย์วิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ       งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,028
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,170
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  24,170
  IP :  54.161.108.158
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน : 8)
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  (อ่าน : 6)
Thailand Accounting U-Challenge 2017 (อ่าน : 3)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน : 3)
ประชุมแกนนำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับโจทย์วิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ (อ่าน : 43)
งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ (อ่าน : 44)
ประกาศ กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาค กศ.บป (อ่าน : 19)
ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน : 87)
การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  (อ่าน : 34)
English Teacher Training Course (อ่าน : 68)
ประชุมแกนนำเครือข่ายตลาดสีเขียว (อ่าน : 44)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (อ่าน : 118)
 
       กิจกรรม
การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2 (อ่าน : 4)
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (อ่าน : 5)
เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า (อ่าน : 5)
English Teacher Training Course. (อ่าน : 88)
ขยับปีกพิราบน้อย (อ่าน : 37)
กิจกรรมปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่งสาขาวิชาการตลาด (อ่าน : 78)
การตลาดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม (อ่าน : 72)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 (อ่าน : 79)
อบรมทางวิชาการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี (อ่าน : 97)
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (อ่าน : 88)
งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ PHOTO AHOLIC” (อ่าน : 79)
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ...
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (อ่าน : 118)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 23)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 25)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 132)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 104)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 69)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า
ดูรายการทั้งหมด