สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก       ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต       ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒       อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง       การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต       ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562       การบูรณาการการสอนเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21       พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0       ศิลปะการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน       พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีขององค์กรเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  127
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,534
  เยี่ยมชมปีนี้ :  64,094
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  181,017
  IP :  54.198.246.164
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน : 9)
ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน : 15)
โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย (อ่าน : 48)
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์ (อ่าน : 39)
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน : 38)
การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ (อ่าน : 55)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) (อ่าน : 86)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (อ่าน : 86)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบโควต้า) (อ่าน : 63)
พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (อ่าน : 93)
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน “สหกิจศึกษาดีเด่น“ (อ่าน : 83)
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน : 90)
 
       กิจกรรม
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก (อ่าน : 19)
ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (อ่าน : 14)
อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (อ่าน : 16)
การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (อ่าน : 22)
การบูรณาการการสอนเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน : 30)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0 (อ่าน : 24)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน (อ่าน : 20)
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีขององค์กรเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์ (อ่าน : 23)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กับนักศึกษานานาชาติ (อ่าน : 28)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี (อ่าน : 42)
การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (อ่าน : 43)
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร (อ่าน : 42)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 431)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 367)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 485)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 423)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 381)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก

ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ดูรายการทั้งหมด