สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  20
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,141
  เยี่ยมชมปีนี้ :  76,328
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  105,159
  IP :  54.90.185.120
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

            หลักสูตรที่เปิด  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 4ปี 
            ชื่อปริญญา  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
            วิชาเอก  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
                       แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน    
            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(จำนวนหน่วยกิต)

สหกิจศึกษา 
(จำนวนหน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32

32

1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9

9

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7

7

3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

6

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10

10

หมวดวิชาเฉพาะ

93

93

1.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

42

2.วิชาชีพเฉพาะด้าน(บังคับ)

33

33

3.วิชาชีพเฉพาะด้าน(เลือก)

12

12

4.วิชาประสบการวิชาชีพ

6

6

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

รวม

131

131

 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย

ละครเวที Miss Jumbo Queen
ดูรายการทั้งหมด