สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  170
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,417
  เยี่ยมชมปีนี้ :  204,053
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,241
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  นโยบายการบริหาร
นโยบายการพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง“การพัฒนาคณะสู่การยอมรับในระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น” ไว้เป็น 6ด้าน ดังนี้
1.       นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1.1   การมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการพัฒนาระบบการประเมินผลงานและการสร้างหลักความโปร่งใสเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม
1.2 กำหนดและมีแผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 1.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามตำแหน่งงานหรือสายงานของตนเอง  
 1.4อำนวยความสะดวกด้านข้อมูล สร้างระบบพี่เลี้ยง(Mentoring) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและตำแหน่งทางวิชาการและเชี่ยวชาญ
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากร โดยผลักดันการทำวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (จัดทำวารสารวิชาการเข้าสู่ฐาน TCI) และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและ/หรือระดับชาติหรือนานาชาติ
1.6 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเร่งรัดให้มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น ให้นักวิจัยจัดทำวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรม (1 สาขา/หลักสูตร/คณะต่อ 1นวัตกรรม)
1.7 ส่งเสริมแลผลักดันให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยหรือสามารถต่อยอดไปองค์ความรู้สู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคตผ่านระบบการบริหารในรูปแบบบริษัทจำลองและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกรีนซัพพลายเซนระดับคณะ
 

2.  นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบาย Thailand 4.0โดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปริญญาตรี อาทิ สาขาวิชาธุรกิจการศึกษา (ค.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) และหลักสูตรปริญญาโท (บธ.ม.)หรือปริญญาเอก(ปร.ด.) ด้านการบริหารจัดการ
2.2 ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันให้ได้มาตรฐานในระดับดีถึงดีมากทุกหลักสูตร ด้วยการทำ Best Practice ระหว่างหลักสูตรในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน (KM) อย่างเป็นระบบผ่านการทำงานรว่มกันของคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจและประกันคุณภาพของคณะและสาขาวิชา
2.3 สร้างและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลักสูตรในการบูรณาการรายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การวัดผลประเมินผล การจัดทำโครงงานนักศึกษาโครงงานเดียวแต่บูรณาการร่วมกันจากหลายสาขาวิชา เป็นต้น
2.4 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาชีพ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการผสานความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 

3. นโยบายด้านนักศึกษา
3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการให้คำปรึกษาและแนะแนวเชิงรุกในรูปแบบการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเป้าหมายกับคณะ เช่น จัดกิจกรรมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ การประสานกิจกรรมกีฬา สันทนาการ เป็นต้น
3.2 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข่าวสารที่ทันสมัยนักศึกษาเข้าถึงง่าย เช่น เว็ปไซด์และสื่อสารทางสังคมออนไลน์ และให้มีปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารข้อมูลร่วมกันระหว่างสาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน แก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันและมีผลการเรียนต่ำ โดยมีการยกระดับงานแนะแนวให้เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและการแนะแนวทางการศึกษาเชิงรุกและบริการวิชาการในรูปแบบคณะกรรมการร่วมกันของสาขาวิชา
3.4 พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและส่งเสริมการฝึกประสบการวิชาชีพแบบสหกิจศึกษาที่จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและบริษัทจำลองแบบบูรณากรทุกสาขาเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ตรงที่สอดรับกับนวัตกรรมของหลักสูตรที่เปิดสอนไปสู่การการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา เช่น การทำงานนอกเวลาเรียน เสาร์อาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน
 
4. นโยบายด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดห้องเรียนที่ทันสมัยด้วยการเพิ่มและปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นมาตรฐานที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอุปรกรณ์สำหรับการสาธิตหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์สำหรับการจัดเลี้ยงทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม อุปกรณ์เฉพาะวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้นโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4.2จัดหาให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบถ้วน โดยส่งเสริมและผลักดันการเป็นห้องเรียนมาตรฐานแบบ SMART CLASS ROOM
4.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการสอนแบบออนไลน์ด้วย google class roomและการสนับสนุนสื่อที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันหรือในระหว่างการเรียนการสอน เช่น ทำป้ายสื่อสารสามภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษและจีน การใช้โปรแกรมช่วยสอนเฉพาะทาง
4.4 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมที่เกิดจากการสรรค์สร้างของนักศึกษาให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลานกิจกรรมพร้อมทั้งนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตัวนักศึกษาเอง
4.5 ปรับปรุงโครงสร้างลานกิจกรรมและบริเวณใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่ที่สะดวกและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่โดดเด่นสามารถสร้างภาพลักษณ์ของคณะ
 
5. นโยบายด้านการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
5.1 สร้างเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภาพลักษณ์ภายในองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข (happy work place) บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ S.M.A.R.T คือ ชัดเจน วัดได้ ทำได้ เป็นไปได้ ภายใต้เวลาที่แน่นอน
5.2 พัฒนาและผลักดันการดำเนินงานในองค์กรเข้าสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office) ของคณะ เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ งานบุคลากร การติดตามและควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และมีการกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.3 ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียว
5.4 ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสานกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการนำความรู้บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
5.5 ส่งเสริมและร่วมสืบสาน/สานต่อการจัดกิจกรรมด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความร่วมมือทางกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือนานาชาติ
 
6. นโยบายด้านการสร้างการยอมรับจากสังคม
6.1 สร้างความพร้อมในการผลักดันผลงานของอาจารย์สู่สังคม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะผ่านกลุ่มภาคีเครือข่ายของแกนนำชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์และหรือจังหวัดใกล้เคียง
6.2สร้างและผลักดันความร่วมมือทางด้านวิชาชีพเพื่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการร่วมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับประเทศและ/หรือต่างประเทศในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6.3 สร้างความร่วมมือและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนรองรับ Thailand 4.0เพื่อเป็นการตอบโจทย์ของหน่วยงานชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการให้เป็นแหล่งข้อมูลและคำปรึกษาระดับภูมิภาคสำหรับการขับเคลื่อนโครงการและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด