สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  12
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,672
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,981
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,170
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

เปิดแล้วหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (หลักสูตรใหม่ 2563) Master of Business Administration (M.B.A.)​
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
อาคารสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ภาคปกติ
- แผน ก แบบ ก 2*
เรียนวันจันทร์​-ศุกร์​

ภาคพิเศษ 
- แผน ก แบบ ก 2*
- แผน ข **
เรียนวันเสาร์​-อาทิตย์​

 

แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาการจัดการ (Management Field)
กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting Field)
กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing Field)
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (Tourism Field)

รายวิชา อาทิ
การบัญชีบริหารร่วมสมัย
การวิจัยทางการบริหารธุรกิจ
การจัดการทางการตลาดและนวัตกรรม
ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
หลักการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ
การจัดการธุรกิจการประชุม แสดงสินค้า นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย
 

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
ที่ http://www.nsru.ac.th/pr
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056-219100 ต่อ 2400 

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด