สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  125
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,751
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,751
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,684
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  19-11-2561
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย โดยนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์








  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....





แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี





เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ





การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์





บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)





สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด