สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  187
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,434
  เยี่ยมชมปีนี้ :  204,070
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,258
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการ “นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม“
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  05-02-2563

กรมพัฒนาชุมชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเจตนาร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 

ซึ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้ขับเคลื่อนโครงการ "นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม" โดยเข้าปรึกษาหารือกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
 

โดยมีหน่วยงานภาคีที่เข้ามาร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว อาทิ เครือข่าย OTOP จังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด OTOP Trader ภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งจะมีส่วนในการต่อยอดและสานต่อการดำเนินงานเพื่อชุมชนต่อไปในอนาคต
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด