สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  41
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  15,917
  เยี่ยมชมปีนี้ :  117,795
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  376,985
  IP :  18.208.132.33
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง”
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  17-02-2563

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” โดย เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ทางคณาจารย์ยังร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรูปแบบออรัล

และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่าง ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี ได้รับรางวัลด้านการวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร ประสมทอง ได้รับรางวัลด้านการเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา รินทร์ศรี ได้รับรางวัลด้านการสอน
- อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย ได้รับรางวัลด้านการบริการวิชาการ
- อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ ได้รับรางวัลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ได้รับรางวัลด้านการพัฒนานักศึกษา
- อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ได้รับรางวัลด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส ได้รับรางวัลด้านการเป็นนักปฏิบัติงานดีเด่น
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด