สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  216
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,054
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,985
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,908
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Management Science Red Carpet 2018
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  01-10-2561
ภาพบรรยากาศการประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ "Management Science Red Carpet 2018" ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ร้านเอฟเวฟ ร้านจันทร์เสวย โกดัง ๑ ทีมทนายโต และ ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ซึ่งผลการประกวด ผู้ได้รับตำแหน่งดังนี้ 
- ดาวคณะฯ น.ส.วิภาดา เฝือกเที่ยง
- เดือนคณะฯ นายธณัสถ์ชัย ดุลมา
- ดาวเทียมคณะฯ นายธนวัฒน์ เกษาพร

รองอันดับที่ 1
- ดาวคณะฯ น.ส.กานต์มณี ฉิมนาคพันธ์
- เดือนคณะฯ นายวิศวะ ชุณหะมณีวัฒน์
- ดาวเทียมคณะฯ นายวรายุส เรืองเดช


ซึ่งทั้ง 6 คนนี้จะเป็นตัวแทนเข้าประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด