สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  203
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,041
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,972
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,895
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  11-10-2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรม "ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur" จากวิทยากรพิเศษ อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ที่ได้มาให้ความรู้ทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ณ ห้องร่มพยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด