สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  186
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,024
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,955
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,878
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  18-03-2562
HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง
 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 และชั้นปีที่ 2 เทียบโอน จัดโครงการ "HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนดรุณศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย เป็นประธานส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียน
 
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน การทำแปลงผักสวนครัว ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก่น้อง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนครู ช่วยกันสนับสนุน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้
 
โรงเรียนดรุณศึกษา มีนักเรียนที่ยากไร้ 30-40 คน สอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึง ป.6 อาคารเรียนมีชั้นเดียว 3 ห้อง น้อง ๆ บางคนไม่มีพ่อแม่ บางคนพ่อแม่ยากจนมาก ถ้าใครสนใจอยากทำบุญกับเด็ก ๆ บริจาคขนม นม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในซอยสวรรค์วิถี 4 แถวโรงเรียนวิสุทธิศึกษา หรือสามารถบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 281-442439-2 ชื่อบัญชี โรงเรียนดรุณศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขานครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด