สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  204
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,042
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,973
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,896
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  18-03-2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการในโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากสาขาวิชาการตลาด เศรษฐศาสตร์ การบัญชี และ สาขาวิชาการออกแบบ ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด