สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  250
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,367
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,048
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  153,974
  IP :  3.88.161.108
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  18-03-2562
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ที่เรียนวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ "ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย เป็นประธานส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียน
 
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมไม้ประดับพร้อมรับประทาน การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้จากกิจกรรมกระดาษลังเสริมสร้างรักการอ่าน กิจกรรมธรรมชาติออมเงิน กิจกรรมตามใจเฟรม กิจกรรมกระเป๋าขวดพลาสติก กิจกรรมผ้ามัดย้อม ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ หรือของอื่นนำมาทำให้เกิดประโยชน์มีคุณค่ามากขึ้น
   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน “สหกิจศึกษาดีเด่น“

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562
ดูรายการทั้งหมด