สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  421
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  12,115
  เยี่ยมชมปีนี้ :  132,817
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  249,734
  IP :  3.231.229.89
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  08-07-2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี และ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2562

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลือนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายการทั้งหมด