สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  422
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  12,116
  เยี่ยมชมปีนี้ :  132,818
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  249,735
  IP :  3.231.229.89
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-07-2562
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยคณะกรรมการฯ นำโดย อาจารย์จิรยา รอดจันทร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์ กรรมการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2562

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลือนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายการทั้งหมด