สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  31
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  31
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,772
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,963
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  30-01-2563
โครงการวิจัย ร่วมกับ การบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 
 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้สูงขึ้น เป็นการพัฒนาอาชีพ ให้ชุมชน ท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัย การดำเนินการโดย ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การท่องเที่ยวชุมชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐาน วิทยากรจาก อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน) (องค์การมหาชน) โดย คุณสุวิชชา บุญสมุทร และคุณนิรุตตต์ บ่อเกิด เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นวิทยากรในครั้งนี้
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และชาวบ้านตำบลบึงเสนาท และได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาทเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด