สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  397
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,654
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,963
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,152
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-03-2563
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม การบูรณาการความรู้สร้างชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน  “งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

จากนั้น ดร.ปัทมา สุขสันต์ วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุม ห้องแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด