สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  208
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,337
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,882
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,070
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-03-2563
วันที่ 6 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ที่เรียนวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ "ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง" ณ โรงเรียนวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย เป็นประธานส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียน
 
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเสื้อเก่าเล่าเรื่อง กิจกรรมจิ๊กซอร์ความคิดพิชิตปัญหา กิจกรรมทำดินให้กินได้ กิจกรรมดังกล่าวนี้ช่วยส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในด้านกีฬา ศิลปะ งานประดิษฐ์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าจากสิ่งของที่เหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด