สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  92
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,339
  เยี่ยมชมปีนี้ :  203,975
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,163
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  กรรมการบริหารคณะฯ

รายชื่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมประจำคณะ
รายชื่อคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ 
4 ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณบดี
8 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
10 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
11 ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา
12 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน หัวหน้าศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ
13 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริศรา เหล่าบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
15 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 อาจารย์นราธิป ภักดีจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
17 ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
18 ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
19 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ(กบ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ 
4 ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา แนะแนะเชิงรุกและบริการวิชาการ
8 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกรีนซัพพลายเซน
9 ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา
10 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริศรา เหล่าบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
12 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 อาจารย์นราธิป ภักดีจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
14 ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
15 ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
16 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
17   ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ


 
รายชื่อตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ(กบ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ รองประธาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี กรรมการ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ 
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
6 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา กรรมการ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ กรรมการ 
8 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย กรรมการ 
9 อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ กรรมการ 
10 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ กรรมการ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริศรา เหล่าบำรุง กรรมการ 
12 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
13 อาจารย์นราธิป ภักดีจันทร์ กรรมการ 
14 ดร.ภัทราพร ตึกขาว กรรมการ 
15 ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 
16 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ กรรมการ 
17 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ
19 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ(กจ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต์ รองประธาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี กรรมการ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ 
5 นายเสริม  เค้าสงวนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ผศ.ดุสิต  ภู่ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 - กรรมการตัวแทนคณาจารย์
8 - กรรมการตัวแทนคณาจารย์
9 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ
10 นางสาวพิกุล แก้วแดง ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Øสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
2 นางเพ็ญทิพย์  พรมทอง แม่บ้าน ตึก 10
3 นางสาวผกาวัลย์  กลัดเชยดี แม่บ้าน ตึก 10
4 นางศศิวรรณ  น้อยศรี แม่บ้าน ตึก 1
 
  Øกลุ่มงานบริหารและธุรการ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางจำเนียร   เกิดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด(ธุรการ)
2 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ)
3 นายภานุวัตร์   แตงนวลจันทร์   นักประชาสัมพันธ์
 
Øกลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางธนิดา  อินภิชัย นักวิชาการศึกษา
2 นางสาวพิกุล  แก้วแดง นักวิชาการศึกษา
3 นายหิรัญ   ศรีพินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาวดาริน  จันทร์อ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
Øกลุ่มงานการคลังและพัสดุ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)
2 นางสาวจิราพร  เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
3 นางสาววรวีร์  บุญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
4 นางสาวสุกัญญา  กลัดเชยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)
 
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด