สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  156
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,718
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,067
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  55,901
  IP :  54.158.30.219
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  กรรมการบริหารคณะฯ

รายชื่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมประจำคณะ
รายชื่อคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
6 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารและสื่อสารองค์กร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณบดี
9 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
10 อาจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา แนะแนะเชิงรุกและบริการวิชาการ
11 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกรีนซัพพลายเซน
12 อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา
13 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14 อาจารย์ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
15 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 อาจารย์ศิริพร  อินโห้ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
17 อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
18 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
19 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
20 นางสาวณิชาภัทร  นิ่มเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ(กบ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
6 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารและสื่อสารองค์กร
8 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 อาจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา แนะแนะเชิงรุกและบริการวิชาการ
10 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกรีนซัพพลายเซน
11 อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา
12 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
13 อาจารย์ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
14 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 อาจารย์ศิริพร  อินโห้ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
16 อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
17 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
18 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
19* --- ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
20 นางสาวณิชาภัทร  นิ่มเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
*อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศสมัคร

 
รายชื่อตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ(กบ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต์ รองประธาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี กรรมการ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ กรรมการ 
6 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
7 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา กรรมการ 
9 อาจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ กรรมการ 
10 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย กรรมการ 
11 อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ กรรมการ 
12 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ กรรมการ 
13 อาจารย์ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง กรรมการ 
14 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
15 อาจารย์ศิริพร  อินโห้ กรรมการ 
16 อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม กรรมการ 
17 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 
18 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน กรรมการ 
19 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ
20 นางสาวณิชาภัทร  นิ่มเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ(กจ.)
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต์ รองประธาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี กรรมการ 
4 อาจารย์กฤษฎิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ 
5* นายอดุลย์  ศรีประทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6* นายสันติ  คุณาวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7* นายเสริม  เค้าสงวนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8* ผศ.ดุสิต  ภู่ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9* อาจารย์อธิกัญญ์  แพร่ต่วน กรรมการตัวแทนคณาจารย์
10* อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา กรรมการตัวแทนคณาจารย์
11 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ
12 นางสาวณิชาภัทร  นิ่มเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสาวพิกุล แก้วแดง ผู้ช่วยเลขานุการ
 
*ครบวาระ สิงหาคม 2561
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Øสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
2 นางเพ็ญทิพย์  พรมทอง แม่บ้าน ตึก 10
3 นางสาวผกาวัลย์  กลัดเชยดี แม่บ้าน ตึก 10
4 นางศศิวรรณ  น้อยศรี แม่บ้าน ตึก 1
 
  Øกลุ่มงานบริหารและธุรการ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางจำเนียร   เกิดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด(ธุรการ)
2 นางสาวณิชาภัทร   นิ่มเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ)
3 นายภานุวัตร์   แตงนวลจันทร์   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4 นางสาวสุกัญญา  กลัดเชยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
Øกลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางธนิดา  อินภิชัย นักวิชาการศึกษา
2 นางสาวพิกุล  แก้วแดง นักวิชาการศึกษา
3 นายหิรัญ   ศรีพินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาวดาริน  จันทร์อ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
Øกลุ่มงานการคลังและพัสดุ
        
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)
2 นางสาวจิราพร  เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
3 นางสาววรวีร์  บุญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
 
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561

การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561

สัมมนาประเด็นปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
ดูรายการทั้งหมด