ms@nsru.ac.th
056 219100 29

กรรมการบริหารคณะ

กรรมการบริหารคณะ

รายชื่อคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ
4 อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณบดี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
9 อาจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
10 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
11 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
12 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
14 อาจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
16 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
17 อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา
18 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน หัวหน้าศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ
4 อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
7 อาจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
8 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
9 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
10 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
12 อาจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
14 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
15 อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม หัวหน้าศูนย์สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองประธาน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี กรรมการ
4 อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม กรรมการ
5 อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน กรรมการ
8 อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ
9 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา กรรมการ
10 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ กรรมการ
11 อาจารย์ชุณษิตา นาคภพ กรรมการ
12 อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ กรรมการ
13 อาจารย์กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ
14 อาจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ กรรมการ
16 อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย กรรมการ
17 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (กจ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์ รองประธาน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี กรรมการ
4 อาจารย์กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ
5 ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายเสริม เค้าสงวนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวพิกุล แก้วแดง ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณบดี
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
2 นางจำเนียร เกิดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด(ธุรการ)
3 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ)
กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางธนิดา อินภิชัย นักวิชาการศึกษา
2 นางสาวพิกุล แก้วแดง นักวิชาการศึกษา
3 นายหิรัญ ศรีพินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาวดาริน จันทร์อ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
2 นางสาวจิราพร เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
3 นางสาววรวีร์ บุญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
4 นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
แม่บ้าน
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางเพ็ญทิพย์ พรมทอง แม่บ้าน ตึก 10
2 นางสาวผกาวัลย์ กลัดเชยดี แม่บ้าน ตึก 10
3 นางสาวศศิวรรณ น้อยศรี แม่บ้าน ตึก 1
-->