Please wait...

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  2. สร้างความรู้หรือนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และสืบสานโครงการพระราชดำริ
  4. สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
  5. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(GOOD GOVERNANCE)

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  2. ทำการวิจัย
  3. บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ
  4. ทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ปรับปรุงถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการ