ms@nsru.ac.th
056 219100 29

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

personal img

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์

นักประชาสัมพันธ์
personal img

นางจำเนียร เกิดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด(ธุรการ)
personal img

นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ)

กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา

personal img

นางธนิดา อินภิชัย

นักวิชาการศึกษา
personal img

นางสาวพิกุล แก้วแดง

นักวิชาการศึกษา
personal img

นายหิรัญ ศรีพินทุศร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
personal img

นางสาวดาริน จันทร์อ่วม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

personal img

นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
personal img

นางสาวจิราพร เชิญขวัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
personal img

นางสาววรวีร์ บุญสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
personal img

นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

แม่บ้าน

personal img

นางเพ็ญทิพย์ พรมทอง

แม่บ้าน ตึก 10
personal img

นางสาวผกาวัลย์ กลัดเชยดี

แม่บ้าน ตึก 10
personal img

นางสาวศศิวรรณ น้อยศรี

แม่บ้าน ตึก 1