No database connectionNo database connection COOPERATIVE EDUCATION
สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Coorperative Education Faculty of management sciences
Nakhon Sawan Rajabhat University
 สถานประกอบการ     นักศึกษา     ผู้ดูแลระบบ
   
หน้าหลัก เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ค้นหาประกาศงาน ค้นหานักศึกษา ลงทะเบียนสถานประกอบการ นักศึกษาผู้มีสิทธ์ลงทะเบียน
สหกิจศึกษา


สหกิจ ( Co – operative Education : Co – op ) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยที่ทางสถาบันอุดมศึกษามีการจัดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ออกฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจริงนั้น จะต้องปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นพนักงานจริงของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งเวลาที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกปฏิบัติงานใสสถานประกอบการนั้น จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคเรียน) ซึ่งในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษานั้น จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งงาน และกำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจนให้แก่นักนักศึกษา โดยงานที่นักศึกษาได้รับนั้น จะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ หรือเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้แก่สถานประกอยการที่สำคัญงานที่นักศึกษาได้รับหมอบหมายจะต้องเป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งงานที่นักศึกษาได้รับนั้น อาจจะอยู่ในรูปของโครงงานหรือไม่เป็นโครงการ ก็ได้ โดยที่สถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา คอยทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของนักศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการนั้น รวมถึงคอยให้คำปรึกษากับนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา สถานประกอบการอาจจะมีสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ เงินเดือน ค่าที่พัก หรือค่าตอบแทนอื่นๆตามความเหมาะสม และหลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติงานกับทางสถานประกอบการ ครบ 16 สัปดาห์แล้ว จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษามีการจัดทำโครงการให้แก่สถานประกอบการ อาจมีการให้นักศึกษานำเสนอผลงานโครงการของตนเองต่อสถานศึกษาและต่อสถานประกอบการนั้นๆด้วยสถานประกอบการที่เข้าร่วม
ข่าวสาร
ดูทั้งหมด