ms@nsru.ac.th
056 219100 29

การบริการทางการศึกษา - ปริญญาตรี

img

สาขาวิชาการบัญชี

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการตลาด

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563