ms@nsru.ac.th
056 219100 29

การบริการทางการศึกษา - ปริญญาตรี

img

สาขาวิชาการบัญชี

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการตลาด

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่​

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563