ms@nsru.ac.th
056 219100 29

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

17 ม.ค. 2562
**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑** ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาดังเอกสารแนบท้ายนี้