ms@nsru.ac.th
056 219100 29

สไลด์ประชาสัมพันธ์

img

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 17 มี.ค. 2563 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปีการศึกษา2563
 
ประเภทการรับสมัคร #DEK63 ที่ #NSRU
✌รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 2563
สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> กรอกใบรายงานตัว -> รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
✅ สนใจสมัครเรียนต่อ http://regis.nsru.ac.th/pr
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา
 
▶️ เศรษฐศาสตร์
▶️ การตลาด
▶️ การบัญชี
▶️ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
▶️ นิเทศศาสตร์
▶️ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
▶️ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
"บัณฑิตเชี่ยวชาญงาน บูรณาการทักษะและคุณธรรม นำวิทยาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
www.ms.nsru.ac.th
www.facebook.com/ManagementSciencesNSRU
☎️ 056-882707