ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9 10 11 12
13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23 24 25
มีรายการจอง
 
26
27
มีรายการจอง
 
28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1044

อนุมัติ07/05/2561 เวลา 18:15:48
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธิติยา ทองเกิน   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม นำเสนอเค้าโครงวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 14:58:47
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ03/05/2561 เวลา 16:38:43
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณปราถนา เจียมจตรงค์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ต่อสัญญา
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ03/05/2561 เวลา 16:38:58
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ03/05/2561 เวลา 16:37:57
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   16 พ.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ อ.สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ18/05/2561 เวลา 14:07:09
วันที่ใช้ห้อง 18 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ03/05/2561 เวลา 16:38:29
วันที่ใช้ห้อง 19 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม โครงการอบรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1044

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 พ.ค. 61 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสาวธิติยา ทองเกิน   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม สอนรายวิชาวิจัยการตลาด
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ14/05/2561 เวลา 11:47:45
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.วรวิทย์   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษานิเทศศาสตร์ รอบ 5/1
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ14/05/2561 เวลา 11:47:59
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   21 พ.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ