ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ30/01/2561 เวลา 19:11:37
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.อธิกัญญ์ แพรต่วน   สำหรับแผนก หน่วยงานภายนอก
วาระการประชุม จัดทำแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ03/01/2561 เวลา 23:27:30
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ธิดากุล บุญรักษา   สำหรับแผนก หน่วยงานภายนอก
วาระการประชุม จองใช้ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 15:42:44
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายหิรัญ ศรีพินทุศร   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสตง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ29/01/2561 เวลา 11:12:56
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดาริน จันทร์อร่าม   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และประกันคุณภาพ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 15:43:01
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมงานก่อสร้าง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ07/02/2561 เวลา 15:37:22
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ07/02/2561 เวลา 15:37:37
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา   สำหรับแผนก หน่วยงานภายนอก
วาระการประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ07/02/2561 เวลา 15:37:52
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานป้ายติดผนังคณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 12:07:59
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ชุณษิตา นาคภพ   สำหรับแผนก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 19:31:55
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิกุล แก้วแดง   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ