ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ02/03/2563 เวลา 14:22:26
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   04 มี.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม สรุปผลการสอบสวนนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ04/02/2563 เวลา 15:40:42
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม จัดอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาทรัพย
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ04/03/2563 เวลา 11:22:30
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก หน่วยงานภายนอก
วาระการประชุม อบรม คณะครุศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ10/03/2563 เวลา 12:42:10
วันที่ใช้ห้อง 11 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชีพนิเทศศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ10/03/2563 เวลา 12:41:54
วันที่ใช้ห้อง 14 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม อบรมช่องทางการสร้างรายได้ในธุรกิจเกษตรแนวใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ14/03/2563 เวลา 17:19:06
วันที่ใช้ห้อง 17 มี.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   17 มี.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมทีมถ่ายทำ VTR
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ17/02/2563 เวลา 11:16:15
วันที่ใช้ห้อง 18 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.นันทภัค ธนาอภินนท์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม ปัจฉิมนิเทศ นศ.การตลาด ชั้นปีที่ 4
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ04/02/2563 เวลา 15:39:46
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.นันทพร ไม้ทองดี   สำหรับแผนก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วาระการประชุม อบรมเศรษฐศาสตร์ครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1044

อนุมัติ02/03/2563 เวลา 14:22:41
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดาริน จันทร์อร่าม   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ04/03/2563 เวลา 11:22:17
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ