ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม รายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม ประชุม นศ.กศ.บป.
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 18:34:12
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางจิรพร จรบุรี   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม สัมมนา Who am i
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม ประชุม นศ.สาขาการบัญชี
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 18:34:26
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ผศ.กาญจนา สดับธรรม   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม นำเสนอฝึกงาน สาขาทรัพย
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม รายวิชาการภาษีอากร 2
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ต.ค. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม รายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 ต.ค. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม รายวิชาการภาษีอากร 2
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 18:33:59
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ศิริพร อินโห้   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม อบรมการตลาด
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   16 ต.ค. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม รายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ