ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ22/09/2561 เวลา 11:01:09
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม สัมมนาย่อยวิชาเอกการประชาสัมพันธ์
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ30/09/2561 เวลา 20:03:48
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนราธิป ภักดีจันทร์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม พรีเซนต์แผนการตลาด honda marketing plan contest
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ07/10/2561 เวลา 16:55:37
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ อ.ภัทราพร ตึกขาว   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม สอนเสริม นศ.ทรัพยฯ ปี1
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ07/10/2561 เวลา 16:55:52
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ อ.ลฏาภา   สำหรับแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วาระการประชุม สอบมิดเทอม นศ.สาขาคอมฯ ปีที่ 3
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/10/2561 เวลา 12:08:28
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 61 เวลา 14:30   ถึงวันที่   10 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/10/2561 เวลา 12:08:57
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ17/10/2561 เวลา 16:59:01
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ต.ค. 61 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร   สำหรับแผนก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วาระการประชุม การเรียนการสอน 3401101 นศ. การท่องเที่ยวฯ ปี 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 18:14:59
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ปรียานันท์   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม ฝึกอบรม นศ.สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 4 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ17/10/2561 เวลา 16:59:26
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ อ.เจนจิรา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วาระการประชุม รายวิชาสัมมนา นศ.ท่องเที่ยว ปีที่ 4
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ09/10/2561 เวลา 12:09:14
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   17 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ภัทราพร ตึกขาว   สำหรับแผนก สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วาระการประชุม สอนเสริม นศ.ทรัพยฯ ปี1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ