ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 20:34:54
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม นำเสนองานรายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมฯ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1044

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 21:28:37
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธิติยา ทองเกิน   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม สอนคีย์และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลวิจัย
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1031

อนุมัติ26/02/2562 เวลา 05:46:48
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 62 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
วาระการประชุม สอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 20:34:40
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 62 เวลา 15:30   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 21:29:07
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.นราธิป ภักดีจันทร์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการตลาด
วาระการประชุม อบรมภาษาอังกฤษ นศ.สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 21:29:22
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม นักศึกษานำเสนองานรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

อนุมัติ06/03/2562 เวลา 21:28:52
วันที่ใช้ห้อง 13 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติกา ลิลา   สำหรับแผนก สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์
วาระการประชุม อบรมการพูดอย่างมืออาชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ10/02/2562 เวลา 20:29:34
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 62 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมรายวิชาการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
รายละเอียด

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

อนุมัติ26/02/2562 เวลา 05:43:48
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี   สำหรับแผนก สำนักงานคณะ
วาระการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมรายวิชาการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ26/02/2562 เวลา 05:46:09
วันที่ใช้ห้อง 18 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.อธิกัญญ์ แพรต่วน   สำหรับแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วาระการประชุม วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ