Please wait...

กรรมการบริหารคณะ

กรรมการบริหารคณะ

รายชื่อคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการสำนักงานคณะ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลฏาภา ร่มภูชัยพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้
5 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
10 อาจารย์ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตาพัชญ์ ใยเทศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 อาจารย์เจนจิรา เงินจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
18 อาจารย์มัลลิกา ภูมะธน หัวหน้าศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการสำนักงานคณะ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตาพัชญ์ ใยเทศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

รายชื่อตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม กรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ประธานคณะกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองประธาน
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว รองประธาน
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ
9 อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตาพัชญ์ ใยเทศ กรรมการ
12 อาจารย์กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ กรรมการ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ กรรมการ
16 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (กจ.)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์ รองประธาน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว รองประธาน
4 อาจารย์กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์ กรรมการ
5 นายเสริม เค้าสงวนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวพิกุล แก้วแดง ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณบดี
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
2 นางจำเนียร เกิดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด(ธุรการ)
3 นางสาววรรณกานต์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ)
กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางธนิดา อินภิชัย นักวิชาการศึกษา
2 นางสาวพิกุล แก้วแดง นักวิชาการศึกษา
3 นายหิรัญ ศรีพินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาวดาริน จันทร์อ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวลักษณา ยิ้มจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
2 นางสาวจิราพร เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
3 นางสาววรวีร์ บุญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
4 นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
แม่บ้าน
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางเพ็ญทิพย์ พรมทอง แม่บ้าน ตึก 10
2 นางสาวสุพรรษา ออมสิน แม่บ้าน ตึก 10
3 นางสาวศศิวรรณ น้อยศรี แม่บ้าน ตึก 1
ECI Center
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
-->