Please wait...

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

personal img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
personal img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
personal img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
personal img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร