Please wait...

การบริการทางการศึกษา - ศูนย์บริการวิชาการ

img

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

ศูนย์สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
img

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563