Please wait...

การบริการทางการศึกษา - สาขาวิชาการบัญชี

img

สาขาวิชาการบัญชี

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาในสาขาวิชามีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี ที่มีความทันสมัยทั้งหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในวงการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

หลักสูตรที่เปิด
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน ผู้จบปวส.) 


ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
- อาชีพอื่น ๆ