Please wait...

การบริการทางการศึกษา - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

img

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 23 ก.พ. 2563
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแนวใหม่ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ โดนสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของนักจัดการและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การในสภาพปัจจุบันได้มากขึ้น

หลักสูตรที่เปิด 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน ผู้จบปวส.) 


ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นักวิชาการบริหารงานบุคคล
- พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
- นักวิจัย
- อาจารย์
- อาชีพอิสระทางการบริหาร