Please wait...

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

กิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย”

6 ก.ค. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ กิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย” โดย วิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ???? วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์