Please wait...

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7 ส.ค. 2564
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ฉบับที่ 2