Please wait...

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

ประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC 2023 “Moving Beyond Digital Business Transformation Era"

24 พ.ค. 2566
ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนที่ 1 มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน ส่วนที่ 2 คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งพร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการเสวนาทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “BANIC2023” (Business Administration National Innovation Conference: BANIC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Moving Beyond Digital Business Transformation Era"โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและการประชุม ได้แก่ การบริหารธุรกิจการตลาด การบัญชี การเงิน นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ทั้งนี้ ถือเป็นการให้เกียรติแก่ทางคณะ ฯ ในการร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่งอย่างดียิ่ง การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เพื่อที่จะนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของวงการศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาของชุมชนสังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และค่านิยม (Values) ของคนในสังคม ที่จะสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนสืบต่อไป วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 2.เพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู็สนใจ 3.เพื่อเป็นการสร้างเครื่อข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ