Please wait...

ข่าวประชาสัมพันธ์

img

การสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะวิทยาการจัดการ

26 พ.ค. 2566
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2565 (รับแบบฟอร์มที่สำนักงานคณบดีฯ) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ลงคะแนนสรรหา วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ