Please wait...

สไลด์ประชาสัมพันธ์

img

ประชุมวิชการระดับชาติ“Moving Beyond Digital Business Transformation Era

นายหิรัญ ศรีพินทุศร 24 พ.ค. 2566 35
https://ms.nsru.ac.th/conference/ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนที่ 1 มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน ส่วนที่ 2 คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งพร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการเสวนาทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “BANIC2023” (Business Administration National Innovation Conference: BANIC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Moving Beyond Digital Business Transformation Era"โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและการประชุม ได้แก่ การบริหารธุรกิจการตลาด การบัญชี การเงิน นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการธุรกิจดิจิทัล