สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  129
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,536
  เยี่ยมชมปีนี้ :  64,096
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  181,019
  IP :  54.198.246.164
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก (เข้าชม : 19) 
 ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เข้าชม : 14) 
 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (เข้าชม : 9) 
 อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (เข้าชม : 16) 
 การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เข้าชม : 22) 
 ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 (เข้าชม : 15) 
 การบูรณาการการสอนเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (เข้าชม : 30) 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0 (เข้าชม : 24) 
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน (เข้าชม : 20) 
 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีขององค์กรเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์ (เข้าชม : 23) 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กับนักศึกษานานาชาติ (เข้าชม : 28) 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี (เข้าชม : 42) 
 การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (เข้าชม : 43) 
 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร (เข้าชม : 42) 
 โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย (เข้าชม : 48) 
 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์ (เข้าชม : 39) 
 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เข้าชม : 48) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“ (เข้าชม : 48) 
 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (เข้าชม : 38) 
 การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ (เข้าชม : 55) 
มีข้อมูลทั้งหมด  244  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก

ตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

การตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ดูรายการทั้งหมด