สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  171
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,300
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,845
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,033
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  จดหมายข่าว- จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐


- จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐  


จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ 


- จดหมายข่าวปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด