สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  210
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,048
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,979
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,902
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  28-05-2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ "การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

จากนั้นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ" การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการที่ได้มาตราฐาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
 
ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2562 
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด